Právne vyhlásenie

Všeobecné podmienky použitia

1.     Právne Podmienky

I.1     Spoločnosť Takeda pôsobí v oblasti farmaceutického priemyslu. Okrem iného ponúka výrobky a služby na prevenciu a liečenie chorôb. Lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, podliehajú určitým obmedzeniam, pokiaľ ide o ich distribúciu, výdaj, propagáciu či spotrebu. Aj v tejto súvislosti spoločnosť Takeda dôrazne vyzýva na ich primerané, uvážlivé, zodpovedné a informované užívanie v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľa lieku a informáciami poskytnutými lekárom alebo lekárnikom.

I.2     Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické či terapeutické rady, návody alebo odporúčania. Naopak, je ich vždy nevyhnutné vnímať a nakladať s nimi len ako so všeobecnými medicínskymi, farmaceutickými či terapeutickými názormi, tvrdeniami a informáciami. Žiadnu informáciu uvedenú na týchto stránkach ako ani akúkoľvek jej časť v žiadnom prípade nemožno považovať za terapeutickú radu, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) či odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby. Za týmto účelom spoločnosť Takeda odporúča vždy osobne vyhľadať odborne spôsobilú osobu (napr. lekára špecializovaného v príslušnom špecializačnom odbore), ktorá by mala byť na základe osobného stretnutia a vyšetrenia spôsobilá poskytnúť konkrétne informácie a uskutočniť, prípadne zabezpečiť uskutočnenie relevantných úkonov a opatrení (napr. nastavenie konkrétnej liečby atď.).

I.3     Obsah týchto stránok je vytváraný s maximálnou mierou pozornosti a odbornej starostlivosti. Napriek tomu však nie je možné garantovať úplnosť, správnosť, aktuálnosť či presnosť všetkých informácií a údajov uvedených na stránkach. Spoločnosť Takeda preto nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti v obsahu stránok, najmä neručí a nezodpovedá za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a presnosť informácií a materiálov umiestnených na stránkach ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím takýchto informácií či materiálov. Akékoľvek použitie informácií a materiálov umiestnených na stránkach je plne na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa stránok. Informácie získané zo stránok odporúčame pred ich použitím vopred overiť.

Spoločnosť Takeda nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s týmito stránkami. Rovnako nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou používať stránky alebo ich obsah.

Spoločnosť Takeda sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto stránky ani ich obsah neobsahovali vírusy ani akýkoľvek ďalší škodlivý software. Napriek tomu však nie je možné na stránkach garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. Spoločnosť Takeda preto neručí a nezodpovedá ani za takúto bezpečnosť stránok a ich obsahu ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s pôsobením vírusov alebo akéhokoľvek ďalšieho škodlivého softwaru. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi a ďalším škodlivým softwarom (napr. použitie antivírusových programov atď.).

I.4      Obsah stránok (napr. texty, fotografie, videá, označenia a ďalšie materiály) je duševným vlastníctvom spoločnosti Takeda, prípadne má spoločnosť Takeda k tomuto udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na obsah stránok vzťahuje príslušná právna ochrana (najmä ochrana v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení).

Obsah stránok možno používať výlučne na osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu stránok sa nesmú robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Takeda prípadne iného príslušného oprávneného subjektu. Súhlas tohto subjektu je však možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti Takeda. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) je zakázané.

Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam spoločnosti Takeda prípadne ochranným známkam ďalších oprávnených subjektov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok je zakázané.

Neoprávnené použitie obsahu stránok zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona o ochranných známkach. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

Spoločnosť Takeda je držiteľom registrovaných ochranných známok, patentov či ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv alebo iných práv k nehmotným statkom, ktoré sú prezentované na týchto stránkach. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu či grafického vyobrazenia či iné neoprávnené nakladanie s nimi vrátane ich kopírovania, môže viesť k porušeniu právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže či v oblasti práv k nehmotným statkom.

I.5     Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť Takeda podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť Takeda iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou Takeda. Spoločnosť Takeda neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia.

Spoločnosť Takeda si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia meniť a upravovať stránky a ich obsah, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia. Rovnako si vyhradzuje aj právo stránky zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

Spoločnosť Takeda si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

II.     Vyhlásenie o ochrane súkromia

II.1     Spoločnosť Takeda rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok, vrátane Stránok.

II.2     Spoločnosť Takeda v súvislosti so vstupom na Stránky a s ich základným používaním (t.j. prehliadaním obsahu Stránok prístupného neregistrovaným návštevníkom Stránok) bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek údajov a/alebo iných údajov, ktoré nie sú považované za osobné údaje (ďalej spolu len „Osobné údaje“).

II.3     V prípade, ak spoločnosť Takeda  v súvislosti so vstupom na Stránky a/alebo s používaním Stránok a/alebo ich vybraných častí (sekcií) a/alebo v súvislosti s uskutočnením určitých úkonov návštevníkmi a/alebo užívateľmi Stránok prostredníctvom Stránok bude požadovať poskytnutie Osobných údajov (napr. pre registráciu do časti (sekcie) určenej pre registrovaných užívateľov, atď.), ich poskytnutie, ako aj zaobchádzanie s nimi (vrátane ich spracúvania) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s Osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho odkazu) na príslušnom mieste na Stránkach (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) Stránok určenej pre registrovaných užívateľov, atď.). Osobitné ustanovenia o zaobchádzaní s Osobnými údajmi podľa predchádzajúcej vety môžu byť začlenené do väčšieho sumárneho dokumentu, ktorý bude umiestnený (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho odkazu) na príslušnom mieste na Stránkach (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) Stránok určenej pre registrovaných užívateľov, atď.). V prípade, ak takéto osobitné ustanovenia o zaobchádzaní s Osobnými údajmi nebudú na príslušnom mieste Stránok uvedené (resp. inak k dispozícii), na poskytnutie Osobných údajov a zaobchádzanie s nimi (ich spracúvanie) sa vzťahuje ustanovenie bodov II.4 a II.5 týchto Podmienok.

II.4     Poskytnutím Osobných údajov spoločnosti Takeda  prostredníctvom jej Stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára, atď.) udeľuje návštevník, resp. používateľ Stránok spoločnosti Takeda, jej materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam a ďalším subjektom skupiny Takeda, súhlas na spracovaním všetkých svojich ním takto poskytnutých Osobných údajov, vrátane osobných údajov majúcich povahu osobitnej kategórie osobných údajov. Oprávnené subjekty sú v zmysle udeleného súhlasu oprávnené poskytnuté Osobné údaje spracúvať najmä na účely realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov, na účely skvalitňovania produktov a služieb spoločnosti Takeda, ako aj na účely prezentácie a propagácie spoločnosti Takeda, jej partnerov, programov, ňou poskytovaných a/alebo predávaných produktov a služieb a zasielanie informácií týkajúcich sa uvedeného, noviniek, správ a ponúk a na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov, kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu info-sk@takeda.com alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného spoločnosti Takeda. Spoločnosť Takeda  smie poskytnuté Osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Návštevník, resp. používateľ Stránok má vo vzťahu k svojim spracúvaným Osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnuté Osobné údaje návštevníka, resp. používateľa Stránok môže spoločnosť Takeda  spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. Súhlas sa v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok vzťahuje na Osobné údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ako aj na údaje, ktoeré nemajú charakter osobných údajov.

II.5     Súčasťou súhlasu podľa bodu 4. týchto Podmienok je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách spoločnosti Takeda, jej ponukách a ďalších súvisiacich informácií na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné miesta, ktoré návštevník, resp. používateľ Stránok poskytol spoločnosti Takeda  prostredníctvom Stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára atď.). Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčené obdobie a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu info-sk@takeda.com alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného spoločnosti Takeda, prípadne aj inou formou uvedenou spoločnosťou Takeda. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu II.4 týchto Podmienok (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu II.4 týchto Podmienok). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu II.4 týchto Podmienok nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa tohto bodu). Návštevník, resp. používateľ Stránok má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

II.6     Spoločnosť Takeda rovnako ponúka možnosť návštevníkom / používateľom svojej internetovej stránky, aby v prípade záujmu zasielali svoj životopis prostredníctvom odkazu:  https://www.takedajobs.com/job/konstanz/head-of-master-data-management-platforms-i-head-of-master-data-management-platforms-ii/1113/1912583. V tomto prípade zaslaním životopisu  vyjadruje návštevník / používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Takeda jej materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam a ďalším subjektom skupiny Takeda. To všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre účely evidencie uchádzačov a pre účely dalšieho spracovania. Súhlas môže oprávnená osoba kedykoľvek odvolať spôsobom ustanoveným v bode II.4 týchto podmienok.

II.7     Spoločnosť Takeda môže používať údaje získané na Stránkach v agregovanej podobe na zistenie celkového počtu návštevníkov Stránok a počtu návštevníkov každej svojej jednotlivej internetovej stránky.

III.      Vyhlásenie o používaní technológie „cookies“

III.1     Stránky používajú technológiu cookies na zlepšenie používateľského pohodlia svojich návštevníkov, na anonymný zber štatistických údajov o používaní Stránok a na zabezpečenie ďalších úloh. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia návštevníka internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní. Súbory cookies, ktoré používajú Stránky, nepoškodzujú zariadenia návštevníkov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení.

III.2     Údaje získané prostredníctvom Stránok spoločnosti Takeda využívajúcich technológiu „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka, resp. užívateľa Stránok po Stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) Stránok atď. (tzv. nevyhnutne potrebné (Strictly Necessary) cookies);
  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a používatelia Stránok používajú Stránky, ako napr. ktoré konkrétne stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo používatelia Stránok prijímajú správy o chybách atď. Tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií Stránok;
  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a používateľmi Stránok, ako napr. výber jazyka alebo regiónu, atď. Tieto „cookies“ sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu;
  • reklamné a marketingové účely spoločnosti Takeda, jej programov, produktov a služieb. Tieto „cookies“ sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

 

III.3     Spoločnosť Takeda neumožňuje akýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na Stránkach. Spoločnosť Takeda neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dôjsť na internetových stránkach tretích osôb.

III.4     Používaním Stránok ich návštevník udeľuje spoločnosti Takeda, vrátane jej materských, sesterských a dcérskych spoločností a ďalších subjektov skupiny Takeda, súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom Stránok využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode III.2 týchto Podmienok. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú Stránky navštevované, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať, resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať, aktivovať technológiu cookies).

III.5     V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom Stránok využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode III.2 týchto Podmienok, môže návštevník Stránok zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého Stránky navštevuje (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval, resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Zablokovanie technológie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých konkrétnych stránok umiestnených na Stránkach a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

Prístup na tieto www stránky spoločnosti Takeda Pharmaceutical Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Takeda”) a použitie týchto www stránok podlieha nasledujúcim podmienkam. Tieto stránky stránky používajte iba vtedy, ak s uvedenými podmienkami súhlasíte, inak použitie týchto stránok bude automaticky považované za vyjadrenie Vášho súhlasu.

Všetci používatelia týchto stránok súhlasia s tým, že používajú www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Obsah týchto stránok je poskytovaný tak, ako je k dispozícii. Takeda nedáva žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, s ohľadom na úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Obzvlášť si musíte byť vedomí, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Ani Takeda ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní alebo šírení týchto www stránok, nezodpovedajú za náhradu škody alebo ujmu na zdraví vzniknutú na základe, alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu, alebo nemožnosti prístupu z použitia, alebo nemožnosti použiť tieto www stránky alebo faktu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami. Ak sú poskytované rady alebo odporučenia, mali by byť chápané ako nezáväzné. Takeda môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne upraviť tieto stránky alebo ich odstrániť z internetu úplne.

Takeda však nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto stránok.

Odkaz/link na stránky Takeda je možný iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Takeda. Takeda nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za obsah www stránok tretích strán, ktoré odkazujú na stránky Takeda.

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov však Takeda nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Takeda neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok ani žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví vyplývajúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky na ďalšie stránky sa poskytujú používateľom internetu iba kvôli ich pohodliu. Používatelia navštevujú tieto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.

 

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

Takeda Pharma